2023 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

Ил тод байдал

Унших

2022 оны санхүүгийн аудитаас өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний биелэлт

Ил тод байдал

Унших

2024 оны 1 улирлын мэдээллийн ил тод байдлын тайлан

Ил тод байдал

Унших

2023 оны мэдээллийн ил тод байдлын тайлан

Ил тод байдал

Унших

ТТ-ГШ, ТТ-Зүүнбаян гүйцэтгэл, нийцлийн аудитаар өгсөн зөвлөмжийн хэрэгжилтэд хи…

Ил тод байдал

Унших